Shinee

Ding Ding Dong

Letra Ding Ding Dong - Shinee

Baby
네게 반해버린 내게 왜 이래 두렵다고 물러서지 말고
그냥 내게 맡겨봐라 어때? My ladyRing ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding

Butterfly! 너를 만난 첫 순간, 눈이 번쩍 머린 Stop, 벨이 딩동 울렸어
난 말야, 멋진 놈, 착한 놈, 그런 놈은 아니지만 나름대로 괜찮은 bad boy

너는 마치 butterfly! 너무 약해 빠졌어, 너무 순해 빠졌어, 널 곁에 둬야겠어

더는 걱정 마, 걱정 마, 나만 믿어보면 되잖아
니가 너무 맘에 들어 놓칠 수 없는 걸

Babe-내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! 너무 예뻐 견딜 수 Oh Crazy!
너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래?

We wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock (so fantastic)
Go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock (so elastic)
Fantastic, fantastic, fantastic, fantastic
Elastic, elastic, elastic, elastic
Ring ding dong, ring ding dong, (오직 너만 들린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, (머릿속에 울린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, (내 가슴에 울린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding

I called you butterfly! 날이 가면 갈수록
못이 박혀 너란 girl, 헤어날 수 없다는 거-

나를 선택해! (돌이키지 말고)
선택해! (도망가지 말고)
네게 빠진 바보인 나, 날 책임져야 돼

Babe-내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! 너무 예뻐 견딜 수 Oh Crazy!
너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래?

난 착하디 착한 증후군이 걸린 너를 이해 못하겠다
넌 가끔씩 그런 고정 이미지를 탈피, 일탈해봐 괜찮다
Break out (hey!) break out (hey!) break out (hey!) break out (hey!)
Ring ding ding ding ding di di di di dong dong dong dong dodo dong dodo dong

사실 난 불안해 어떻게 날 보는지-
(어쩌면, 어쩌면, 내게 호감을 갖고 있는지 몰라)
이토록 안절부절 할 수 밖에 없어- 돌이킬 수 없는 걸

Complicate girl! (절대 No란 대답 하지마)
나 괜찮은 남자란 걸 (내가 미쳐버릴지 몰라)
Don't be silly girl (Silly girl)
You're my miracle (My miracle)
너만 가질 수 있다면 내겐 다 필요 없는걸

Babe-내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! 너무 예뻐 견딜 수 Oh Crazy!
너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래?

We wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock (so fantastic)
Go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock (so elastic)
Fantastic, fantastic, fantastic, fantastic
Elastic, elastic, elastic, elastic
Ring ding dong, ring ding dong, (오직 너만 들린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, (머릿속에 울린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, (내 가슴에 울린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding